Algemene Voorwaarden Giny in a Bottle

Giny in a Bottle is gevestigd aan de Luiperbeekstraat 24 te Klimmen.
E-mail: info@ginyinabottle.nl
T 06-51919335
KvK-nummer: 14120837
BTW-nummer: NL156482617B01

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voordat u een overeenkomst sluit dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u Giny in a Bottle hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het accepteren van de daarbij
gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten

4.1 Voor het verzendklaar maken en het bezorgen betaalt u voor brievenbuspakket binnen Nederland €3,95. Voor pakketpost binnen Nederland betaalt u €6,95 verzendkosten tenzij u er voor kiest om de bestelling met “TNT aangetekend” te laten verzenden. De kosten bedragen dan € 8,05. Voor andere landen gelden andere tarieven verzendkosten, neem hiervoor contact op met Giny in a Bottle.

Artikel 5 Afkoelperiode

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Giny in a Bottle te retourneren, conform de door Giny in a Bottle verstrekte instructies.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Giny in a Bottle het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 5 werkdagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 14 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W.. Andere verzendmethoden worden additioneel in rekening gebracht. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs, inclusief verzendkosten, zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of overboeking vooraf.
7.3 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft Giny in a Bottle het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 8 Gebrekkig product

8.1 Giny in a Bottle raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail te melden.

Artikel 9 Garantie
9.1 Giny in a Bottle doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren.
9.2 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage
b. onoordeelkundig gebruik
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen
d. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
e. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
f. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurd

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Giny in a Bottle verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Giny in a Bottle niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte
nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@ginyinabottle.nl. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 ginyinabottle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel